Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU „ZA CO LUBIĘ STARY DWORZEC?”

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia konkursu Parku Handlowego Stary Dworzec

1.2. Organizatorem Akcji jest ANTAN Development Polska Bolesławiec II Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Podwale 1/100, 50-043 Wrocław („Organizator”).

1.3. Akcja trwa od 24 listopada 2020 do 18 grudnia 2020 roku do godziny 18.

1.4. Akcją objęte są wszystkie sklepy znajdujące się w Parku Handlowym Stary Dworzec (“Galeria”)

1.6. Niniejszy Regulamin oraz dalsze informacje o Konkursie zostaną ogłoszone na Stronie WWW i/lub na profilu facebook.com

2) ZASADY KONKURSU

2.1. Akcja skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, nazywanych dalej „Uczestnicy” lub „Uczestnik”.

2.2. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie strony Park Handlowy Stary Dworzec na profilu facebook, polubienie i udostępnienie posta o konkursie, zaproszenie do konkursu 3 osób oraz napisanie w komentarzu „Za co lubię Stary Dworzec?”.

2.3. Nagrodami w akcji są bony na zakupy do zrealizowania w Parku Handlowym Stary Dworzec. Nagrody w Konkursie przyznawane są zgodnie z poniższymi progami kwotowymi: 1 nagroda = 1000 zł bon na zakupy 2 x nagroda = 500 zł bon na zakupy 5 x nagroda = 200 zł bon na zakupy

2.4. Przekazanie nagród zrealizowane będzie indywidualnie w dniu 22.12.2020r.

2.5. Nie ma możliwości wymiany bonów na gotówkę lub inny ekwiwalent.

2.6. Bony można zrealizować w następujących sklepach Galerii: Sinsay House Cropp Empik Rosmann Smyk 4F Z Akcji wyłączone są następujące produkty będące w sprzedaży w Sklepach Galerii:

2.9.1. napoje alkoholowe, w tym piwa, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1356 ze zm.);

2.9.2. wyroby tytoniowe w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 Nr 10, poz. 55 ze zm.);

2.9.3. produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45, poz. 271 ze zm.);

2.9.4. preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz przedmioty służące do karmienia piersią.

2.7. Jeżeli dowód zakupu, w szczególności paragon, będzie obejmować zakup produktów, o których mowa w punkcie 2.6 powyżej, wówczas wartość takich produktów zostanie odjęta od łącznej wartości zakupionych produktów objętych danym dowodem zakupu.

2.8. Z udziału w Akcji są wykluczone osoby zatrudnione przez Organizatora, w tym pracownicy oraz zleceniobiorcy Organizatora, a także osoby zatrudnione przez inne podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji niniejszej Akcji, między innymi pracownicy sklepów Galerii, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się: małżonka, wstępnych i zstępnych i ich małżonków, rodzeństwo i ich małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli i ich małżonków oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

3) REKLAMACJE

3.1. Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie umożliwiania otrzymania Nagrody, mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania Akcji, o którym mowa w punkcie 1.3 powyżej w formie pisemnej na adres Organizatora podany w punkcie 1.2 powyżej;

3.2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: czternaście) dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie zainteresowanego Uczestnika na adres podany przez niego w treści reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

3.3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, jeżeli w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa Uczestnik został bezzasadnie pozbawiony przez Organizatora lub jego personel możliwości otrzymania Nagrody, Uczestnikowi nie przysługuje względem Organizatora roszczenie o wydanie produktu zamiennego, w szczególności bonu o wartości Produktu Promocyjnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem. Ogłoszenie Aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu, tj. w formach, o których mowa w punkcie 1.5 powyżej.

3.5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3.6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.7. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonym do pierwotnych jego postanowień.